Veřejná sbírka na veřejný defibrilátor

Sdružení občanů pro rozvoj Šlapanic z.s. založilo dárcovský transparentní účet. Účet byl zřízen za účelem pořízení defibrilátoru, který bude tentokrát umístěný na veřejně dostupném místě. Předpokládáme, že bude zařazen do systému RZS JMK ( rychlé záchranné služby )

Pro spárování darovací smlouvy s částkou na výpisu z transparentního účtu prosíme aby jste do platebního příkazu uvedli následující identifikační údaje:

Jméno nebo název podnikatelského subjektu dárce
Variabilní symbol – IČO nebo datum narození ve formátu DD-MM-RRRR

Číslo dárcovského transparentního účtu: 7095579028/5500 Raiffeisenbank a.s.

Darovací smlouvu zašleme na vaši adresu po vyplnění údajů dárce. Vaše údaje – jméno, příjmení ( název firmy ) adresa, datum narození ( IČO) nám prosím zašlete na e-mail slapanicim@seznam.cz, kde si je spárujeme s platbou. Děkujeme

Darovací smlouva

Darovací smlouva na finanční dar č. …………..

uzavřená podle § 628 a následujících občanského zákoníku

 

SMLUVNÍ STRANY

Jméno a příjmení ( název firmy )  ……………………………………………..

adresa ………………………………………………….

nar. ( IČO ) …………………………………………….

(dále jen „dárce“)

a

Sdružení občanů pro rozvoj Šlapanic z.s.

Dlouhá 560/22, Šlapanice 664 51

IČ: 265 51 136

Zastupující: Jan Střechovský, předseda sdružení

(dále jen „obdarovaný“)

 PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši ………………..,- Kč (slovy ……………………… Kč) a tento dar je určený na pořízení veřejného defibrilátoru
  2. Výše uvedená částka bude převedena bankovním převodem na účet obdarovaného vedený u Raiffeisenbank a.s. číslo dárcovského transparentního účtu: 7095579028/5500
  3. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.
  4. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se poskytnutou částku použít na přesně vymezený účel, k němuž byl poskytnut.
  5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 4 této smlouvy.
  6. Obdarovaný může na základě rozhodnutí valné hromady dar vrátit sponzorovi v případě, že sponzor nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.
  7. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Dárce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu ochrany osobních údajů dle GDPR pouze pro účely této smlouvy
  2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V …………………… dne …………..         V …………………… dne ……………

 

…………………….. za dárce                ……………………. za obdarovaného

Výpis z rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=780483&typ=PLATNY