Darovací smlouva

Darovací smlouva na finanční dar č. …………..

uzavřená podle § 628 a následujících občanského zákoníku

 

SMLUVNÍ STRANY

Jméno a příjmení ( název firmy )  ……………………………………………..

adresa ………………………………………………….

nar. ( IČO ) …………………………………………….

(dále jen „dárce“)

a

Sdružení občanů pro rozvoj Šlapanic z.s.

Dlouhá 560/22, Šlapanice 664 51

IČ: 265 51 136

Zastupující: Jan Střechovský, předseda sdružení

(dále jen „obdarovaný“)

 PŘEDMĚT SMLOUVY

  1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši ………………..,- Kč (slovy ……………………… Kč) a tento dar je určený na pořízení veřejného defibrilátoru
  2. Výše uvedená částka bude převedena bankovním převodem na účet obdarovaného vedený u Raiffeisenbank a.s. číslo dárcovského transparentního účtu: 7095579028/5500
  3. Finanční dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně.
  4. Obdarovaný dar přijímá do svého vlastnictví a zavazuje se poskytnutou částku použít na přesně vymezený účel, k němuž byl poskytnut.
  5. Dárce má právo požadovat vrácení daru pouze v případě zjištění, že obdarovaný porušil ustanovení bodu 4 této smlouvy.
  6. Obdarovaný může na základě rozhodnutí valné hromady dar vrátit sponzorovi v případě, že sponzor nepřiměřeným způsobem zasahuje do činnosti obdarovaného nebo poškozuje jeho dobré jméno.
  7. Darovací smlouva slouží mimo jiné dárci jako podklad pro účely daňového přiznání daně z příjmů dle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Dárce souhlasí se zpracováním osobních údajů ve smyslu ochrany osobních údajů dle GDPR pouze pro účely této smlouvy
  2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou provedeních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom, a nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy potvrzují svým podpisem.

V …………………… dne …………..         V …………………… dne ……………

 

…………………….. za dárce                ……………………. za obdarovaného

Výpis z rejstříku: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=780483&typ=PLATNY

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *